CHRYSTUS KRÓLEM

Było to w roku 1925, kiedy papież Pius XI,  czyniąc zadość prośbom biskupów  i wiernych, encykliką zaczynającą się od słów "Quasprimas" obwieścił światu   i nakazał nowe święto Chrystusa Króla, które ma być obchodzone   w ostatnią niedzielę października.

Reforma soborowa (1969 r.) zmieniła nazwę święta (z Chrystusa Króla na Chrystusa Króla Wszechświata) oraz przeniosła święto na ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko, co rodzaj ludzki w nadprzyrodzonym i przyrodzonym porządku posiada i czego się spodziewa, ma swój początek i mieć będzie swój chwalebny koniec w Jezusie Chrystusie.

Cztery  lata temu 19.11.2016 w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach   odbyła się uroczystości Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana. Akt ten jest uznaniem panowania Chrystusa nad całym światem i poddania się Jego prawu. . Było to wydarzenie o charakterze religijnym i było także uroczystym zakończeniem jubileuszowego roku miłosierdzia i 1050 rocznicy chrztu Polski Nie jest więc aktem politycznym i ogłoszeniem monarchii katolickiej w Polsce.

To wydarzenia było indywidualnym obraniem Jezusa jako Króla i Pana przez nasz Naród i każdego wierzącego: „ Gdy z wiarą wyznaję, że Jezus jest Panem” osiągam zbawienie.

Chrystus Król Wszechświata ogłasza doskonałe Prawo Miłości. „Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem”. Kto więc przyjmuje Chrystusa jako swego Króla i Pana, musi także przyjąć Jego Prawo Miłości. Prawdziwa Intronizacja Chrystusa Króla w naszych sercach dokonuje się przez otwarcie na Jego miłosierną miłość i przez konkretną, czynną miłość bliźniego. Właśnie z tych konkretnych uczynków miłości będziemy kiedyś osądzeni, gdy Zbawiciel przyjdzie powtórnie.

Niech udział w Eucharystii pomaga nam rozwijać w sobie miłość wobec drugiego człowieka, bo ona jest sprawdzianem naszej wiary. „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Wsłuchujmy się dzisiaj uważnie w te słowa Chrystusa, naszego Króla, by kiedyś nie zabrzmiały one dla nas jak wyrok, lecz były nagrodą i zaproszeniem do wiecznego Królestwa Chrystusa w niebie.

Zawierzajmy się Chrystusowi Panu przez modlitwę, trwając na niej w naszych świątyniach,podczas osobistej modlitwy, czy razem z domownikami w rodzinnym wieczerniku.
Niech nasze ufne wołanie do Boga wyjedna łaskę zgody,pokoju w naszej Ojczyźnie oraz zwycięstwa dobra nad złem.Modlitewne zaangażowanie, stan łaski uświęcającej,a więc serce czyste, pojednane z Bogiem i z bliźnimi,z pewnością zaowocują szerzeniem Królestwa Jezusa na ziemi.

 

Chrystus Król. Kazanie na uroczystość Chrystusa Króla. Ks. Ignacy  Czechowski, Dyrektor Misji. Krótkie kazania na niedziele i święta całego  roku.

Copyright © 2021. Parafia Borowno  Rights Reserved.